Publikimet tona

STRATEGJIA PËR PERSONA
ME AFTËSI TË
KUFIZUARA
 

Plani i veprimit i
Komunës së Klinës për
integrimin e komunitetit
rom, ashkali dhe egjiptian
2014-2016

Strategjia komunale për
Informim, Komunikim dhe
Pjesëmarrje Qytetare
2015 - 2018Doracak për liderët e rinj
 

Plani i veprimit i Komunës së
Gjakovës për integrimin e
komuniteteve rome, ashkali
dhe egjiptiane 2012 - 2015


Plani i Veprimit i Komunës së
Prizrenit për komunitete dhe
kthim 2012 - 2015
 
ATTA Video