Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike
Academy for Training and Technical Assistance
 
Mirë se vini !
 
EN | AL
Online 1 users
Menya naviguese
Rrjetat partnere
 
 
Aktivitetet e fundit
 
 
 
 
 
Publikimet tona

STRATEGJIA PËR PERSONA
ME AFTËSI TË
KUFIZUARA
 

Plani i veprimit i
Komunës së Klinës për
integrimin e komunitetit
rom, ashkali dhe egjiptian
2014-2016

Strategjia komunale për
Informim, Komunikim dhe
Pjesëmarrje Qytetare
2015 - 2018Doracak për liderët e rinj
 

Plani i veprimit i Komunës së
Gjakovës për integrimin e
komuniteteve rome, ashkali
dhe egjiptiane 2012 - 2015


Plani i Veprimit i Komunës së
Prizrenit për komunitete dhe
kthim 2012 - 2015
 
ATTA Video
 
 
 
 
 
Roli i ATTA-s
ATTA është produkt dhe "spin off" nga programet edukative të International Rescue Committee dhe e profilizuar në edukim jo-formal, ngritje kapacitetesh të OJQve, grupeve formale dhe jo-fomale për udhëheqje të qëndrueshme të OJQve,Intergime Europiane dhe Kulturë.
ATTA është themeluar më 20 gusht 1999 dhe e regjistruar më 4 maj 2006 si orgnizatë joptofitabile lokale, dhe më tej është zhvilluar sipas një koncepti "On job develpment".Projektet dhe aktivitetet e realizuar dhe ato në realizim,kanë bërë që ATTA të rreshtohet ndër organizatat e shoqërisë civile,më të suksesshme në Kosovë.ATTA ka një bashkëpunim të shkëlqyer me organizatat e shoqërisë civile, institucionet e qeverisjes lokale dhe asaj qendrore dhe grupet e komuniteteve etnike pakicë të cilat jetojnë në Kosovë.
 
 
 
  Copyright 2012 - 2018 © ATTA - All Rights Reserved